Privātuma politika

 

SIA “AIRCOM”

Privātuma politika

  1. Ievads

1.1.       SIA "AIRCOM" (turpmāktekstā–“AIRCOM”) sniedzelektroniskosakarupakalpojumus, tajāskaitāpiekļuvesnodrošināšanuinternetatīklam, arinternetatehnoloģijāmsaistītuspakalpojumus, tāduskā e-pastu, WEB lapuizvietošanuuzAIRCOMdatunesējiem, kaspieslēgtiinternetatīklam, kāarīklientaelektroniskosakaruaparatūrasizvietošanuAIRCOMtehniskajāsdatutelpās un tāssavienošanuarinternetatīklu (turpmāktekstā – “Pakalpojums” vai “Pakalpojumi”).

1.2.       AIRCOMirizstrādājusišoprivātumapolitiku (turpmāktekstā – “privātumapolitika”), laiinformētu par AIRCOMīstenotodatuaizsardzībaspraksiPakalpojumusniegšanāuninternetamājaslapas www.aircom.lv (turpmāktekstā – “Mājaslapa”) uzturēšanā.

1.3.       Šī privātuma politika ir saistoša AIRCOM un personām, kuru datus AIRCOM apstrādā, tajā skaitā iespējamiem Pakalpojuma saņēmējiem, kas iesniedz datusAIRCOMPakalpojumu saņemšanas nolūkos, personām, kas saņem Pakalpojumus, un personām, kas apmeklē Mājas lapu.

1.4.       Papildus šīs privātuma politikas noteikumiem AIRCOM un Pakalpojumu saņēmējam ir saistoši datu apstrādes noteikumi, kas noteikti līgumā par Pakalpojumu sniegšanu. Ja rodas pretruna starp šo privātuma politiku un līgumu par Pakalpojumu sniegšanu, spēkā ir datu subjektam labvēlīgākie noteikumi. Par pretrunu nav uzskatāmi papildinājumi un precizējumi, kas nav pretrunā ar šīs privātuma politikas 2.1.punktā norādītajiem normatīvajiem aktiem.

1.5.       Iespējamam Pakalpojumu saņēmējam un Pakalpojumu saņēmējam ir pienākums saņemt savu pārstāvju piekrišanu to personas datu nodošanai AIRCOM, informēt savus pārstāvjus par to personas datu nodošanu AIRCOM un šīs privātuma politikas noteikumiem, ja tas iesniedz AIRCOM to personas datus.

1.6.       AIRCOM ir tiesīga grozīt privātuma politikas noteikumus ar nosacījumu, ka tiek ievēroti privātuma politikas nākamajā punktā minētie normatīvie akti.AIRCOM publicē spēkā esošo privātuma politikas redakciju Mājas lapā.

 

  1. Personas datu apstrādes vispārīgie noteikumi

2.1.       AIRCOM apstrādā un aizsargā personas datus saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā 2016.gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

2.2.       Šajā privātuma politikā ir iekļauti galvenie personas datu apstrādes un aizsardzības noteikumi, papildus tiem AIRCOM nosaka un īsteno arī citus personas datu apstrādes un aizsardzības noteikumus, kas nav pretrunā ar šo privātuma politiku un atbilst iepriekšējā punktā noteiktajiem normatīvajiem aktiem.

2.3.       AIRCOM apliecina, ka tā ir veikusi nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību un iespējami nepieļautu nokļūšanu trešo personu rīcībā. AIRCOM regulāri kontrolē un uzlabo datu aizsardzības procesus. 

2.4.       Dati šīs privātuma politikas izpratnē ir jebkura informācija, tajā skaitā personas dati, informācija par AIRCOMsniegto pakalpojumu, informācija par slēdzamo un noslēgto līgumu par Pakalpojumu sniegšanu, AIRCOM Pakalpojumu saņēmēja maksājumu apmērs un maksājumu vēsture, telefonsarunu ar Pakalpojumu saņēmēja pārstāvjiem saturs u.c. Personas dati, ko apstrādā un aizsargā saskaņā ar šo privātuma politiku, irjebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.Personas, kuru datus AIRCOM apstrādā, tālāk šīs privātuma politikas tekstā var tikt sauktas arī par “datu subjektiem”.

2.5.       Personas datu apstrāde šīs privātuma politikas izpratnē ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

2.6.       Datu subjektam ir tiesības pieprasīt AIRCOMpiekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.

2.7.       Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību par AIRCOM pārkāpumiem personas datu apstrādē un aizsardzībā uzraudzības iestādei: Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijai.

 

  1. Personas datu iegūšana, apstrādes nolūki un apstrādes juridiskais pamats

3.1.       AIRCOM saņem datus, tostarp personas datus, dažādos veidos, tajā skaitā:

3.1.1. Iespējamais Pakalpojumu saņēmējs iesniedz AIRCOM datus, lai noslēgtu līgumu ar AIRCOMpar  Pakalpojumusniegšanu, un AIRCOMapstrādā datus līguma par Pakalpojumu sniegšanu sagatavošanai, noslēgšanai un izpildei, kā arī citiem šajā privātuma politikā un līguma par Pakalpojumu sniegšanu noteiktajiem nolūkiem. Ja iespējamais Pakalpojumu saņēmējs ir fiziska persona, personas datu iesniegšana ir priekšnosacījums, lai būtu iespējama līguma par Pakalpojumu sniegšanu noslēgšana; jebkādu papildus pārstāvju datu iesniegšana tādā gadījumā nav obligāta. Ja iespējamais Pakalpojumu saņēmējs nav fiziska persona, priekšnosacījums, lai būtu iespējama līguma par Pakalpojumu sniegšanu noslēgšana, ir tās fiziskās personas vārda un uzvārda iesniegšana, kas parakstīs līgumu ar AIRCOM par Pakalpojumu sniegšanu, kā arī pilnvara attiecīgajai personai, ja persona pārstāv iespējamo Pakalpojumu saņēmēju, pamatojoties uz pilnvaru; jebkādu papildus pārstāvju datu iesniegšana tādā gadījumā nav obligāta.

3.1.2. AIRCOM saņem no trešajām personām datus, kas nepieciešami trešo personu un attiecīgo datu subjektu noslēgto līgumu izpildei, tas ir, ja AIRCOM sniedz Pakalpojumus kā apakšuzņēmējs.

3.1.3. AIRCOM saņem datus no publiski pieejamiem reģistriem.

3.1.4. AIRCOMvar saņemt datus, izmantojot sīkdatnes (angļu val.: “cookies”) Mājas lapā, par to brīdinot Mājas lapā. Precīzāki noteikumi, kas attiecas uz minēto datu apstrādes iegūšanu, doti šīs privātuma politikas 6.punktā.

 

3.2.       AIRCOM veic iespējamo Pakalpojumu saņēmēju un Pakalpojumu saņēmēju datu apstrādi šādos nolūkos:

3.2.1. Ja datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei, iesniedzot datus AIRCOM, AIRCOM ir tiesīga apstrādāt datus nolūkā noslēgt līgumu par Pakalpojumu sniegšanu, lai veiktu pasākumus pirms līguma par Pakalpojumu sniegšanu noslēgšanas;

3.2.2. līguma par Pakalpojumu sniegšanu izpildei, tajā skaitā paziņošanai par Pakalpojuma izmaiņām un AIRCOM pakalpojumu kvalitātes kontrolei un klientu apmierinātības noteikšanai, lūdzot Pakalpojumu saņēmējam piedalīties aptaujās par AIRCOM pakalpojumu kvalitāti un saņemot aptauju rezultātus. Ja Pakalpojumu saņēmējs ir iesniedzis datus AIRCOM saskaņā ar iepriekšējā apakšpunkta noteikumiem pirms līguma par Pakalpojumu sniegšanu noslēgšanas, nav nepieciešama atkārtota datu iesniegšana, un AIRCOM nav pienākuma atsevišķi informēt datu subjektu par tā personas datu apstrādi un juridiskā pamata maiņu;

3.2.3. trešo personu un attiecīgo datu subjektu noslēgto līgumu izpildei, tas ir, ja AIRCOM sniedz Pakalpojumus kā apakšuzņēmējs;

3.2.4. paziņošanai Pakalpojumu saņēmējam par citu AIRCOM pakalpojumu piedāvājumiem. Šādā gadījumā personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Pakalpojuma saņēmēja piekrišana, kas uzskatāma par izteiktu, noslēdzot līgumu par Pakalpojumu sniegšanu;

3.2.5. apsveikumu nosūtīšanai Pakalpojumu saņēmējam valsts svētkos un Pakalpojuma saņēmēja un tā pārstāvju sveikšanai viņu dzimšanas un vārda dienās. Šādā gadījumā personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Pakalpojuma saņēmēja piekrišana, kas uzskatāma par izteiktu, noslēdzot līgumu par Pakalpojumu sniegšanu;

3.2.6. nolūkā izpildīt uz AIRCOM attiecināmus juridiskus pienākumus, tajā skaitā elektronisko sakaru nozari regulējošos normatīvajos aktos noteikto saglabājamo datu saglabāšanai.

 

3.3.       Ja iespējamais Pakalpojumu saņēmējs iesniedzis personas datus šīs privātuma politikas 3.1.1.punktā norādīto nolūku īstenošanai, tas līdz līguma par Pakalpojumu sniegšanu noslēgšanai ir tiesīgs atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei un atteikties no līguma par Pakalpojumu sniegšanu noslēgšanas.

 

  1. Datu saņēmēju kategorijas

4.1.       AIRCOM darbinieki ir tiesīgi apstrādāt personas datus atbilstoši to amata pienākumiem. AIRCOM ir pienākums informēt tās darbiniekus, kas apstrādā Pakalpojuma saņēmēju datus, par šīs privātuma politikas noteikumiem.

4.2.       Iespējamā Pakalpojuma saņēmēja, kas iesniedz datus AIRCOM Pakalpojumu saņemšanas nolūkos, un Pakalpojuma saņēmēja dati var tikt nodoti trešajām personām šādos nolūkos:

4.2.1. Iespējamā Pakalpojuma saņēmēja, kas iesniedz datus AIRCOM Pakalpojumu saņemšanas nolūkos, dati var tikt nodoti klientu apkalpošanas centra ārpakalpojuma nodrošinātājam pieteikuma apstrādei nolūkā veikt pasākumus pirms līguma par Pakalpojumu sniegšanu noslēgšanas.

4.2.2. Pakalpojuma saņēmēja dati var tikt nodoti klientu apkalpošanas centra ārpakalpojuma nodrošinātājam Pakalpojuma saņēmēja pieteikumu apstrādei, piemēram, Pakalpojuma izmaiņu pieteikuma apstrādei, bojājumu pieteikumu apstrādei, bojājumu novēršanai u.c. Telefona sarunas ar klientu apkalpošanas centra pārstāvjiem var tikt ierakstītas un saglabātas klientu apkalpošanas kvalitātes kontroles un AIRCOM pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas mērķiem, kas tiek uzskatīts par nepieciešamību līguma par Pakalpojumu sniegšanu noslēgšanai un izpildei.

4.2.3. Tehnisko ārpakalpojumu sniedzējiem tehnisko darbu izpildei, tajā skaitā Pakalpojuma pieslēgšanai, atslēgšanai, bojājumu novēršanai.

4.2.4. Parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem un iesniegšanai tiesā, ja Pakalpojumu saņēmējs savlaicīgi neveic maksājumus. AIRCOM ir tiesības nodot trešajām personām Pakalpojuma saņēmēja datus nolūkā atgūt parādu, tajā skaitā veidot parādvēstures datubāzi.

4.2.5. Citiem AIRCOM sadarbības partneriem līguma par Pakalpojumu sniegšanu izpildei un pārvaldībai, tajā skaitā administrācijas, lietvedības, grāmatvedības un juridisko pakalpojumu sniedzējiem u.tml.

4.2.6. Dati var tikt nodoti trešajām personām likumā paredzētajos gadījumos ar likumu uzliktu pienākumu izpildes nolūkā, tajā skaitā saglabājamo datu nodošana likumā noteiktajām valsts pārvaldes iestādēm.

 

  1. Laikposms, cik ilgi personas dati tiek glabāti

5.1.       Personas dati šīs privātuma politikas 3.2.1.punktā noteiktajā gadījumā, lai noslēgtu līgumu par Pakalpojumu sniegšanu, tiek glabāti ne ilgāk kā 2 (divus) mēnešus. Ja līgums par Pakalpojumu sniegšanu jebkādu iemeslu dēļ nav noslēgts minētajā termiņā, bet datu subjekts vēlāk vēršas AIRCOM ar atkārtotu piedāvājumu noslēgt līgumu par Pakalpojumu saņemšanu, nepieciešama atkārtota personas datu iesniegšana AIRCOM. Ja līgums par Pakalpojumu sniegšanu tiek noslēgts minētajā termiņā, AIRCOM turpina glabāt personas datus saskaņā ar šīs privātuma politikas nākamo punktu.

5.2.       Personas dati šīs privātuma politikas 3.2.2.punktā noteiktajos nolūkos tiek glabāti līguma par Pakalpojumu sniegšanu spēkā esamības laikā un papildus laikā, kas nepārsniedz 10 (desmit) gadus pēc līguma darbības izbeigšanās nolūkā nodrošināt agrāko darījumu apliecinošu un attaisnojuma dokumentu saglabāšanu, kā arī iespējamā parāda atgūšanu.

5.3.       Šīs privātuma politikas 3.2.3.punktā noteikumā norādītajā gadījumā nav iespējams noteikt precīzu datu glabāšanas laikposmu, tomēr AIRCOM ir tiesīga apstrādāt personas datus ne ilgāk kā tiek veikta AIRCOMpienākumu izpilde saskaņā ar AIRCOM un trešās personas noslēgto līgumu par pakalpojumu sniegšanu.

5.4.       Personas datu glabāšanas laikposms šīs privātuma politikas 3.2.4.punktā un 3.2.5.punktā noteiktajiem nolūkiem ir attiecīgā līguma par Pakalpojumu sniegšanu spēkā esamības laiks.

5.5.       Personas datu glabāšanas laikposms šīs privātuma politikas 3.2.6.punktā noteiktajos nolūkos nosakāms saskaņā ar normatīvajiem aktiem, saskaņā ar kuriem uz AIRCOM attiecināms noteiktais juridiskais pienākums.

5.6.       Citos gadījumos personas datu glabāšanas laikposms nosakāms, nepārsniedzot normatīvajos aktos noteikto termiņu, ja tāds noteikts.

 

  1. Īpaši noteikumi saistībā ar Mājas lapas lietošanu

6.1.       AIRCOM var saņemt datus, izmantojot sīkdatnes (angļu val.: “cookies”) Mājas lapā, par to brīdinot Mājas lapā. Tādas datu apstrādes juridiskais pamats ir datu subjekta piekrišana, kas uzskatāma par sniegtu, ja datu subjekts turpina lietot Mājas lapu pēc tam, kad Mājas lapā attēlots brīdinājums par sīkdatņu izmantošanu.

6.2.       AIRCOM nodrošina Mājas lapas apmeklētāju personas datu apstrādi un aizsardzību atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas norādīti šīs privātuma politikas 2.1.punktā.

6.3.       Nolūkā nodrošināt pakalpojumus un izvērtēt Mājas lapas uzlabošanas nepieciešamību, AIRCOM ir tiesības apstrādāt informāciju par Mājas lapas apmeklētājiem, kas ietverta Mājas lapas piekļuves failos, piemēram, IP adrese, izmantotās tīkla pārlūkprogrammas veids, iepriekšējā interneta mājas lapa, no kuras apmeklētājs sasniedzis Mājas lapu, interneta servisa nodrošinātājs, apmeklējuma laiks, aplūkotās Mājas lapas sadaļas u.c.

6.4.       Atbilstoši izmantoto tehnoloģiju piedāvātajām iespējām var atteikties no sīkdatņu izmantošanas, tomēr tas nav ieteicams, jo šādā gadījumā var tikt samazinātas vai liegtas Mājas lapas lietošanas iespējas. 

6.5.       Mājas lapa ir AIRCOM īpašums. Teksts, attēli, grafiki, skaņas faili, animācijas faili, video faili un to sakārtojums Mājas lapā ir autortiesību un cita intelektuāla īpašuma objekti. Šos objektus nedrīkst kopēt komerciālos nolūkos vai izplatīšanai, kā arī nedrīkst pārveidot un izvietot citās interneta lapās. Pārpublicējot materiālus, nepieciešama AIRCOM rakstiska atļauja. Citējot, atsauce uz avotu ir obligāta.

6.6.       AIRCOM neuzņemas atbildību par citām interneta mājas lapām, uz kurām ir saites no Mājas lapas.

 

  1. Saziņa ar AIRCOM

Jautājumu par personas datu apstrādi gadījumā ar AIRCOM ir iespējams sazināties, lietojot šādus kontakt datus:

Tālrunis: 65439177

E-pasts:Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Pasta un biroja adrese: 18. Novembra iela 168, Daugavpils, LV-5417

 

 

SIA Aircom lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai nodrošinātu labāku lietošanas pieredzi. Turpinot izmantot šo vietni, jūs piekrītat mūsu Sīkdatņu izmantošanas politikai. | Uzzināt vairāk šeit
Toggle Bar

Please publish modules in offcanvas position.

SIA Aircom lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai nodrošinātu labāku lietošanas pieredzi. Turpinot izmantot šo vietni, jūs piekrītat mūsu Sīkdatņu izmantošanas politikai. | Uzzināt vairāk šeit
Toggle Bar