Pakalpojuma lietošanas noteikumi

SIA “AIRCOM”

Pakalpojuma lietošanas noteikumi

 1. Ievads

1.1.       SIA "Aircom" (turpmāk tekstā – “AIRCOM”) sniedz elektronisko sakaru pakalpojumus, tajā skaitā piekļuves nodrošināšanu interneta tīklam, ar interneta tehnoloģijām saistītus pakalpojumus, tādus kā e-pastu, WEB lapu izvietošanu uz AIRCOM datu nesējiem, kas pieslēgti interneta tīklam, kā arī klienta elektronisko sakaru iekārtu izvietošanu AIRCOM tehniskajās datu telpās un tās savienošanu ar interneta tīklu (turpmāk tekstā – “Pakalpojums” vai “Pakalpojumi”).

1.2.       AIRCOM ir sagatavojusi šos noteikumus (turpmāk tekstā – “Noteikumi”), lai noteiktu Pakalpojumu lietošanas pamatprasības un nodrošinātu drošu, uzticamu un integrētu Pakalpojumu izmantošanas iespēju visiem AIRCOM klientiem un citiem lietotājiem, kuru informācija tiek pārraidīta, izmantojot AIRCOM infrastruktūru.

1.3.       Šie Noteikumi papildina un skaidro ar Pakalpojumu saņēmēju (turpmāk tekstā – arī “klients”) noslēgtā līguma par Pakalpojuma sniegšanu (turpmāk tekstā – “Līgums”) noteikumus.

1.4.       Papildus šiem Noteikumiem klientam ir pienākums pirms Pakalpojuma lietošanas uzsākšanas iepazīties ar AIRCOM privātuma politiku, kas publicēta AIRCOM mājas lapā www.aircom.lv.

1.5.       AIRCOM neveic un neplāno veikt interneta tīklā pārraidītās informācijas pārbaudi un tās cenzūru, tāpēc klients ir pilnībā atbildīgs par informāciju, ko tas pārraida vai saņem izmantojot interneta tīklu.

 

 1. PAKALPOJUMU KVALITĀTE

Pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar Līgumu un šādiem kvalitātes parametriem:

 

Pakalpojums

Minimālais garantētais ātrums

Parasti pieejamā un maksimālā (reklamētā) pieslēguma ātruma diapazons

5Mbps

1000 Kbps

≥1000Kbps ≤ 5000Kbps

6Mbps

1500 Kbps

≥1500Kbps ≤ 7000Kbps

10Mbps

2000 Kbps

≥2000Kbps ≤ 10000Kbps

15Mbps

3000 Kbps

≥3000Kbps ≤ 15000Kbps

20Mbps

4000 Kbps

≥4000Kbps ≤ 20000Kbps

25Mbps

5000 Kbps

≥5000Kbps ≤ 25000Kbps

30Mbps

6000 Kbps

≥6000Kbps ≤ 30000Kbps

35Mbps

7000 Kbps

≥7000Kbps ≤ 35000Kbps

40Mbps

8000 Kbps

≥8000Kbps ≤ 40000Kbps

45Mbps

9000 Kbps

≥9000Kbps ≤ 45000Kbps

50Mbps

10000 Kbps

≥10000Kbps ≤ 50000Kbps

55Mbps

11000 Kbps

≥11000Kbps ≤ 55000Kbps

60 Mbps

12000 Kbps

≥12000Kbps ≤ 60000Kbps

65Mbps

13000 Kbps

≥13000Kbps ≤ 65000Kbps

70Mbps

14000 Kbps

≥14000Kbps ≤ 70000Kbps

75Mbps

15000 Kbps

≥15000Kbps ≤ 75000Kbps

80Mbps

16000 Kbps

≥16000Kbps ≤ 80000Kbps

85Mbps

17000 Kbps

≥17000Kbps ≤ 85000Kbps

90Mbps

18000 Kbps

≥18000Kbps ≤ 90000Kbps

100Mbps

20000 Kbps

≥20000Kbps ≤ 100000Kbps

150Mbps

30000 Kbps

≥30000Kbps ≤ 300000Kbps

250Mbps

50000 Kbps

≥50000Kbps ≤ 250000Kbps

400Mbps

80000 Kbps

≥18000Kbps ≤ 400000Kbps

 1. AIZLIEGTAS DARBĪBAS

3.1.       AIRCOMPakalpojumu lietotājiem ir aizliegts līdzdarboties un veikt tālāk norādītās darbības:

 1. a) izmantot AIRCOM infrastruktūru jebkuras jurisdikcijas tiesību aktu krimināla, administratīva vai civila rakstura pārkāpumu veikšanai. Šādu aktivitāšu piemēri ietver aizliegtas uzņēmējdarbības veikšanu, autortiesību pārkāpšanu, krāpšanu, neautorizētu kredītkaršu, kā arī privātās informācijas uzglabāšanu vai izplatīšanu;
 2. b) izmantot AIRCOM infrastruktūru, lai pārkāptu elektronisko komunikāciju tīklu, pakalpojumu vai informācijas sistēmu drošību. Drošības pārkāpumu piemēri ietver informācijas sistēmu uzlaušanu, portu skenēšanu, informācijas sistēmas nesankcionētu uzraudzīšanu vai izmantošanu, dažāda veida uzbrukumu veikšanu, vīrusu jeb cita kaitīga programmnodrošinājuma izplatīšanu, neautorizētu web lapu vai citas informācijas izmainīšanu;
 3. c) izmantot AIRCOM infrastruktūru, lai pārraidītu vai uzglabātu draudus vai uzmācoša satura informāciju, tai skaitā draudus izrēķināties, nogalināt vai fiziski iespaidot;
 4. d) izmantot AIRCOM infrastruktūru, lai uzglabātu vai pārraidītu pretlikumīgu informāciju. Piemēram, pornogrāfiska rakstura materiāli, kuros attēloti bērni, rasu naidu, masu nekārtību, valsts apvērsumu u.c. veicinoši materiāli;
 5. e) izmantot AIRCOM infrastruktūru, lai pārraidītu nepieprasītas e-pasta vēstules (SPAM), kā arī web lapu uzturēšanu, kam ir saistība ar SPAMa e-pasta vēstulēm. SPAM ietver jebkuru no sekojošām aktivitātēm:

- Nepieprasītu e-pastu izsūtīšana, kas pēc AIRCOM domām var izraisīt pretenzijas no to saņēmējiem;
- E-pasta vēstuļu izsūtīšana, kas korekti neidentificē sūtītāju, sūtītāja atpakaļadresi un nosūtīšanas adresi;
- Atbilžu uz nepieprasīto e-pasta vēstulēm vākšanu.

 1. f) izmantojot Pakalpojumus, tīkliem vai sistēmām, kas tiek pieslēgtas AIRCOM infrastruktūrai, ir jābūt atbilstoši nokonfigurētām, lai izvairītos no neautorizēta lietojuma. Neatbilstošas konfigurācijas ietver vienu vai vairāk no zemāk norādītā:

- Serveru vai datoru konfigurācijas, kuras var tikt izmantotas dažādu uzbrukumu veikšanai;
- Serveru vai datoru konfigurācijas, kas pieļauj uzinstalēt programmatūru nesankcionētu darbību veikšanai;
- Nepareizi nokonfigurēti SOCKS/proxy serveri, kas var tikt izmantoti dažādu nesankcionētu darbību veikšanai;

- E-pasta serveri, kas var tikt izmatoti SPAMa izplatīšanai, piem. Open Mail Relay u.c.

 

 1. PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS PĀRTRAUKŠANA UN LĪGUMA IZBEIGŠANA

4.1.       AIRCOM ir tiesības bez brīdinājuma pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu un/vai izbeigt noslēgto Līgumu šādos gadījumos:

 1. a) ja klients ir iesniedzis AIRCOM nepatiesu informāciju, ir maldinājis AIRCOM vai noslēdzis Līgumu ar viltu, vai ir pamatotas aizdomas par Pakalpojuma prettiesisku izmantošanu;
 2. b) ja Pakalpojuma lietotājs veic darbības, kas vērstas uz interneta tīkla vai citu interneta tīkla lietotāju darba traucēšanu vai tās ir pretrunā ar Līgumu par Pakalpojumu sniegšanu, Latvijas Republikas vai starptautisko tiesību normām, vai netiek ievēroti šajos Noteikumos norādītie aizliegumi;
 3. c) ja klients izmanto interneta pieslēgumu pakalpojumu sniegšanai  vai signālu pārraidei trešajām personām ar vai bez atlīdzības.

4.2.       Ja Pakalpojuma sniegšana pārtraukta kādā no Noteikumu iepriekšējā punktā minētajiem gadījumiem un pēc Pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanas klients novērš pārkāpumus un Pakalpojuma sniegšana tiek atjaunota, klients maksā AIRCOM atkārtotas Pakalpojuma pieslēgšanas maksu, kā arī Līgumā noteikto ikmēneša maksu par laiku, kad Pakalpojuma sniegšana bija pārtraukta.

4.3.       Ja klients noslēgtajā Līgumā noteiktā termiņā nav veicis maksājumu, AIRCOM izsūta atgādinājuma vēstuli, ar kuru vienlaikus brīdina, ka samaksas neveikšanas gadījumā Līgums var tikt izbeigts. Ja maksājums netiek veikts turpmāko 10 (desmit) dienu laikā no atgādinājuma vēstules izsūtīšanas datuma, AIRCOM ir tiesības pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu un vienpusēji izbeigt Līgumu. Ja pēc Pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanas klients apmaksā kavētos maksājumus un Pakalpojuma sniegšana tiek atjaunota, klients maksā AIRCOM atkārtotas Pakalpojuma pieslēgšanas maksu 7,11 EUR papildus maksājot PVN. 

4.4.       AIRCOM ir tiesības vienpusējā kārtībā mainīt Pakalpojuma maksu, par to rakstiski paziņojot klientam ne vēlāk kā vienu mēnesi iepriekš. Ja klients nepiekrīt maksas maiņai, tam ir tiesības izbeigt Līgumu ar dienu, kad stājas spēkā jaunā maksa, par to iepriekš rakstiski brīdinot AIRCOM. Šādā gadījumā līgumsods par Līguma izbeigšanu netiek piemērots. Šā punkta noteikumi neattiecas uz gadījumu, ja Līguma darbības laikā mainās Latvijas Republikā spēkā esošie nodokļi un/vai to likmes, kas ir tiešā saistībā ar Līgumu (šādā gadījumā AIRCOM ir tiesības veikt attiecīgas korekcijas maksā par Pakalpojumu tādā apmērā, par kādu palielināti nodokļi).

4.5.       Papildus un neatkarīgi no iepriekš minētā AIRCOM un klientam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par Līguma izbeigšanu paziņojot rakstiski otrai pusei vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš. Ja Līgums paredz tā darbības minimālo termiņu, klientam par Līguma izbeigšanu pirms minimālā darbības termiņa Līgumā norādītajos gadījumos tiek piemērots līgumsods Līgumā norādītajā apmērā.

4.6.       AIRCOM un klienta noslēgtais Līgums var paredzēt papildus, šajos Noteikumos neminētus, Pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanas un Līguma izbeigšanas noteikumus. 

4.7.       Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā klientam ir pienākums nodot iekārtas, kas ir AIRCOM īpašumā. Ja iekārtas nav nodotas, klientam ir pienākums segt zaudējumus saskaņā ar AIRCOM izrakstītu rēķinu par to bojājumiem, zudumu vai bojāeju, kas AIRCOM radušies klienta vai citu Pakalpojuma lietotāju vainas dēļ, kā arī maksāt Līgumā noteikto līgumsodu par iekārtu nodošanas nokavējumu.

 

 1. ZIŅOŠANA PAR NOTEIKUMU PĀRKĀPUMIEM

5.1.       Ikvienam AIRCOM klientam vai Pakalpojumu izmantotājam ir pienākums ziņot par šo noteikumu pārkāpumiem :

 1. a) e-pastuЭтот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.;
 2. b) pa diennakts tālruni65451450.

5.2.       Ja iespējams, lūdzam norādīt šādu informāciju:

 1. a) IP adresi, kura ir izmantota iespējamā pārkāpuma veikšanā;
 2. b) datumu un laiku, kad iespējamais pārkāpums ir veikts;
 3. c) informāciju (pierādījumus), kas apliecina iespējamā pārkāpuma veikšanu. Kā pierādījums var kalpot nepārveidota e-pasta vēstule, kura ietver e-pasta galveni (header) vai sistēmas ieraksta datne (Syslog file).

5.3.       Gadījumā, ja tiek konstatētas pazīmes, kas norāda uz šo noteikumu pārkāpumiem, AIRCOM ir tiesības bez iepriekšējas brīdināšanas:

 1. a) pārtraukt pārkāpumu veidojošās darbības;
 2. b) uzstādīt un izmantot filtrus, lai novērstu Noteikumu iespējamos pārkāpumus;
 3. c) liegt pieeju Pakalpojumam/iem;
 4. d) izbeigt Līguma darbību;
 5. e) ziņot par iespējamajiem pārkāpumiem tiesībsargājošajām iestādēm un sadarboties ar tām, lai savlaicīgi novērstu iespējamos pārkāpumus, un saskaņā ar likumu atklātu un sodītu vainīgās personas.
 6. NOTEIKUMU GROZĪJUMI

6.1.       AIRCOM ir tiesības vienpusēji grozīt šos Noteikumus. Pakalpojuma izmantošana pēc Noteikumu grozīšanas un to publicēšanas AIRCOM mājas lapā www.aircom.lv tiek uzskatīta par klienta piekrišanu Noteikumu grozīšanai.

SIA Aircom lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai nodrošinātu labāku lietošanas pieredzi. Turpinot izmantot šo vietni, jūs piekrītat mūsu Sīkdatņu izmantošanas politikai. | Uzzināt vairāk šeit
Toggle Bar

Please publish modules in offcanvas position.

SIA Aircom lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai nodrošinātu labāku lietošanas pieredzi. Turpinot izmantot šo vietni, jūs piekrītat mūsu Sīkdatņu izmantošanas politikai. | Uzzināt vairāk šeit
Toggle Bar